Stadgar föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Nätverket för psykedelisk vetenskap. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Form & Ändamål

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Föreningens syfte är att främja ett vetenskapligt förhållningssätt till psykedeliska substanser och öka möjligheterna för forskare att undersöka verkningsmekanismer, risker och potentiella kliniska tillämpningar. Nätverket för psykedelisk vetenskap betraktar dessa ämnens terapeutiska potential som lovande och värd vidare utredning. Därför är insamling och spridning av objektiv och vetenskapligt baserad information avgörande för att öka vår förståelse för dessa ämnen. Detta syfte eftersträvas genom att:

 1. skapa kontakter mellan kliniker och forskare med ett intresse för psykedelisk vetenskap, i syfte att utbyta idéer och kunskap samt att skapa forskningsprojekt.

 2. föra dialoger med relevanta organisationer och utomstående forskare för att möjliggöra sådan forskning.

 3. informera allmänheten om psykedelisk vetenskap för att höja medvetenheten om och stödet för dessa frågor.

§ 3 Medlemskapet

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. För rösträtt på årsmötet krävs dock att medlem registrerat sig fyra veckor innan årsmötet. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall fattas enhälligt. Gäller uteslutningen styrelsemedlem har denne inte rösträtt vid beslutet. Vid uteslutning skall medlemmens avgift anses som förverkad.

Hedersmedlem: Hedersmedlem kan den bli som genom sitt engagemang haft särskild betydelse för fortlevnaden och utvecklingen av föreningen.

 • För att bli vald till hedersmedlem krävs kvalificerad majoritet om två tredjedelar (⅔) på ett av föreningens årsrmöten. Hedersmedlemskap varar över obegränsad tid.

 • Hedersmedlem äger ej rätt att rösta vid föreningens stormöten men de har möjlighet att deltaga i föreningens aktiviteter utan att erlägga vidare medlemsavgift.

Utträde: Medlemmar av alla former kan genom att skriftligen meddela styrelsen göra ett utträde ur föreningen. Detta innebär att man omedelbart avslutar sitt medlemskap och kommer inte heller få information från föreningen.

§ 4 Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast fyra veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att lämna motioner till mötet, detta ska dock ske senast 14 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Årsmötets behöriga utlysande

 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

 10. Beslut om årets verksamhetsplan

 11. Beslut om årets budget och medlemsavgift

 12. Val av ordförande

 13. Val av kassör

 14. Val av övriga ledamöter

 15. Val av suppleanter

 16. Val av revisorer

 17. Val av valberedning

 18. Övriga ärenden

 19. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst fyra veckor i förväg tillsammans med dagordning och övriga möteshandlingar. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.

§ 6 Beslutsformer

För föreningens årsmöten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Beslut fattas med acklamation. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av följande poster som utses av årsmötet genom personval:

1. Ordförande
2. Kassör
3. Minst en och maximalt fem ledamöter
4. Maximalt tre suppleanter

Styrelsen utser bland ledamöterna en sekreterare och en vice ordförande. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen är föreningens verkställande organ och leder därigenom föreningens arbete. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar i frågor som behandlas mellan föreningsmöten såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen är solidariskt ansvariga för de beslut som tas på styrelsemöte. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Protokoll skall föras vid styrelsens möten.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst hälften är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid personval sker avgörande via lottning, i övriga ärenden gäller den mening ordföranden biträder.

§ 9 Firmatecknare

Firmatecknare är styrelsens ordförande och kassör gemensamt.

§ 10 Revisor

För att genomföra revision och genomgång av föreningens ekonomi och verksamhet skall föreningen ha en revisor. Revisor utses genom personval av årsmöte. Revisorns uppgift är att granska den avgående styrelsens handhavande av föreningens ekonomi, till årsmötet framlägga en revisionsberettelse samt att på basen av revisonsberättelsen ta ställning till den avgående styrelsens ansvarsfrihet.

§ 11 Valberedning

Valberedning utses av årsmöte för att verka under ett helt verksamhetsår. Förslag till valberedning framlägges av medlemmarna under årsmötet. Valberedningen ska bestå av minst en och maximalt tre personer. Valberedningens uppdrag är att på nästa årsmöte presentera en propostion för en bra sammansatt styrelse, bra revisor och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna.

§ 12 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december

§ 13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet om två tredjedelar (⅔) på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 14 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet om två tredjedelar (⅔) på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till verksamhet som delar föreningens syften.