PRESSMEDDELANDE: Colloquium on Psychedelic Psychiatry 2018 – ett forskarmöte om terapeutiska applikationer av psykedeliska substanser

Nätverket för psykedelisk vetenskap kan stolt meddela att den första konferensen i Sverige med fokus på psykedelisk vetenskap kommer att infalla i Stockholm den 13-14 oktober 2018. Tiden är mogen för svenska forskare och universitet att få ta del av såväl publicerad som pågående forskning för att öka möjligheterna till kliniska studier i Sverige. Varför just nu?

Höga nivåer av psykisk ohälsa är en av de moderna samhällenas stora utmaningar. Etablerade psykiatriska behandlingsmetoder åstadkommer sällan mer än en marginell förbättring av livskvalitet, och många patienter som söker hjälp upplever att de inte får någon hjälp över huvud taget. Den psykiatriska vården är i skriande behov av innovation.

Psykedeliska substanser förknippas idag framförallt med freds- och hippierörelsen under 60-talet, men innan betraktade ledande forskare världen över dessa ämnen som mycket lovande verktyg vid behandling av psykisk ohälsa. Under 50- och 60-talet publicerades över 1000 vetenskapliga artiklar rörande tänkbara applikationer av LSD, psilocybin m.fl. Inom den psykiatriska vården behandlades med lovande resultat över 40 000 patienter.Som en reaktion mot det osanktionerade bruket förbjöds dock dessa substanser och belades med högsta nivå av reglering, vilket också omöjliggjorde pågående forskning och behandling.

Det senaste decenniet har skådat en renässans av psykedelisk vetenskap på prestigefyllda universitet i hela västvärlden. I forskning med högteknologisk utrustning och god studiedesign har substanser som MDMA och psilocybin visat på mycket lovande resultat vid ett flertal svåra sjukdomstillstånd som betraktats som behandlingsresistenta.

Nätverket för psykedelisk vetenskap är en ideell organisation som består av forskare, kliniker och andra intresserade som vill underlätta för denna typ av studier i Sverige. De senaste åren har en rad större vetenskapliga sammankomster hållits runt om i världen, där de främsta inom fältet presenterat nya data och utbytt erfarenheter. Colloquium on Psychedelic Psychiatry 2018 är det första av dessa möten som fokuserar på psykiatriska tillämpningar, med målet att lägga grunden till vad som kan innebära ett paradigmskifte inom psykiatrisk vård. Välkomna att följa med!

Mer information och biljetter: cpp2018.se / info@cpp2018.se

Bli medlem i NPV: psykedeliskvetenskap.org/medlem