Om oss

Grunden till Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV) skapades under 2015 av ett antal studenter och yrkesverksamma inom vårdsektorn. Genom sociala medier upptäckte dessa ett gemensamt intresse för den internationella forskning som pågår runt om i världen men som är relativt okänd i Sverige. Efter att ha anordnat en välbesökt filmvisning under hösten 2015 togs beslutet att nätverkets ambitioner bäst skulle eftersträvas genom bildandet av en ideell förening. Söndagen den 20 mars 2016 hölls således ett konstituerande årsmöte, under vilket stadgar och en verksamhetsplan för året antogs. Årsmötet valde också en styrelse som leder föreningens verksamhet till nästa årsmöte.

Sedan dess har NPV växt och vidgats bland intresserade studenter, kliniskt yrkesverksamma och forskare inom medicin, psykologi och neurovetenskap. Genom att organisera nätverksmöten, filmvisningar och föreläsningar vill NPV öppna upp för en dialog kring både risker och potentiella fördelar med psykedeliska substanser för att motverka den okunskap som ofta finns rörande dessa. NPV har för avsikt att ingå i ett större växande internationellt nätverk av organisationer inom detta spännande forskningsfält.

NPV arrangerar olika medlemsaktiviteter i Stockholm ungefär en gång i månaden och även i andra städer i Sverige. Ibland bjuder vi in externa experter som föreläser. Vi arrangerar även större evenemang som är öppna för allmänheten med syfte att sprida information och förändra attityder till psykedelisk vetenskap. Föreningen fungerar drivs i en participatorisk anda vilket innebär att vi välkomnar alla initiativ så länge de är i enlighet med föreningens stadgar. Välkommen!

Syfte

Föreningens syfte är att främja ett vetenskapligt förhållningssätt till psykedeliska substanser och öka möjligheterna för forskare att undersöka verkningsmekanismer, risker och potentiella kliniska tillämpningar. Nätverket för Psykedelisk Vetenskap (NPV) betraktar dessa ämnens terapeutiska potential som lovande och värd vidare utredning. Därför är insamling och spridning av vetenskapligt baserad information avgörande för att öka vår förståelse för dessa ämnen. Detta syfte eftersträvas genom att:

  1. Skapa kontakter mellan forskare och övriga intresserade av fältet psykedelisk vetenskap, i syfte att utbyta idéer och kunskap samt att skapa forskningsprojekt.

  2. Föra dialoger med relevanta organisationer för att möjliggöra sådan forskning.

  3. Informera allmänheten om vad psykedelisk vetenskap är och om möjliga tillämpningar. Detta för att höja medvetenheten om, och förhoppningsvis stödet för, dessa frågor.

NPV ämnar inte föra diskussioner om psykedeliska substanser utanför detta vetenskapliga ramverk. Diskussioner om rekreationellt bruk och narkotikapolitik faller därför utanför vårt syfte. Många psykedeliska substanser är idag olagliga i Sverige och runtom i världen. Vi avråder från allmänt bruk av psykedeliska substanser och uppmanar ingen till att begå lagbrott. 

För mer information om olika psykedeliska substanser rekommenderar vi drugscience.org.uk.