Användning av klassisk psykedelia predicerar naturmedvetenhet och naturmedvetet beteende

I en stor webb-baserad formulärstudie udersökte Matthias Forstman (Yale university) och Christina Sagioglou (University of Innsbruck) relationen mellan tidigare erfarenhet av klassiska psykedeliska substanser, naturmedvetenhet och ekologiskt beteende. Användning av klassisk psykedelia predicerade självskattat engagemang i ekologiska beteenden, vilket kunde förklaras av grad av själv-identifiering med naturen. Studien kontrollerade för relevanta personlighetsvariabler och erfarenhet av andra droger och resultaten indikerar att psykedelia kan öka en människas identifikation med naturen, vilket leder till ökat naturmedvetet handlande. Forstman och Sagioglous fynd är i linje med tidigare forskning på psykedeliaanvändning, politiska attityder och naturmedvetenhet (Nour, Evans & Carhart-Harris, 2017).

Forstmann, M., & Sagioglou, C. (2017). Lifetime experience with (classic) psychedelics predicts pro-environmental behavior through an increase in nature relatedness. Journal of Psychopharmacology, 0269881117714049.