Psilocybin som behandling vid beroendetillstånd

Michael Bogenschutz, MD, ger en översikt av den moderna forskningen och diskuterar relevansen av de fynd som gjorts i kliniska studier för patienter med bl.a. rök- och alkoholberoende. Han bemöter också den skepsis som forskningsfältet möter och tar upp 4 huvudsakliga anledningar till denna: 

  1. Begränsningar i existerande data
  2. Substanserna har dåligt rykte
  3. Misstänksamhet mot droginducerade upplevelser som en mediator för förändring
  4. Relativ brist på kommersiell potential

Bogenschutz, M. P. (2016). It’s time to take psilocybin seriously as a possible treatment for substance use disorders. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 1-3.